Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA:
UAB „InMedica” generalinio direktoriaus
2024 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 01B24/26.1

UAB „INMEDICA” VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.      UAB InMedica (toliau – Įstaiga), įstaigos kodas 126118245, yra ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, veikianti skirtingais veiklos adresais (toliau – Įstaigos padaliniai), kuriuose galioja tos pačios tvarkos ir taisyklės.

1.2.      Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos priežiūros įstaigų, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, Įstaigos įstatais bei šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

1.3.      Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus ir nustato bendruosius darbuotojų, pacientų ir jų atstovų tarpusavio santykių principus bei elgesio normas.

1.4.      Įstaiga užsiima tik ta veikla, kuri nurodyta jos Įstatuose bei turimose licencijose.

1.5.      Įstaiga teikia būtinąsias ir planines, nemokamas (kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis bei mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

1.6.      Įstaigos darbuotojai turi teisę nukrypti nuo šių Taisyklių, jeigu konkrečiu atveju formalus šių Taisyklių laikymasis prieštarautų paciento interesams. Bet koks nukrypimas nuo šių Taisyklių turi būti pažymėtas paciento medicininėje dokumentacijoje.

1.7.      Šių taisyklių privalo laikytis visi Įstaigos darbuotojai, pacientai, jų atstovai, lankytojai ir kiti Įstaigos teritorijoje ar patalpose esantys asmenys.

1.8.      Pacientų saugos užtikrinimas yra viena svarbiausių Įstaigos atsakomybių pacientams.

1.9.      Įstaigos darbuotojai, aptarnaudami pacientus, vadovaujasi Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodekso, Slaugytojo profesinės etikos kodekso bei kitų nacionalinių ir tarptautinių elgesio kodeksų bei Įstaigos Pacientų aptarnavimo standarto nuostatomis.

1.10.    Taisyklės viešai skelbiamos Įstaigos internetiniuose puslapiuose www.inmedica.lt, www.kardiolitosklinikos.lt, www.svplastic.com ir yra prieinamos susipažinti kiekvienam Įstaigos pacientui Įstaigos padaliniuose.

1.11.    Įstaigos teritorija gali būti stebima vaizdo kameromis (tik tose vietose, kurios pažymėtos specialiais ženklais).

1.12.    Pagrindinės Taisyklėse naudojamos sąvokos:

1.12.1. Lankytojas –  bet kuris asmuo, nesantis darbuotoju, pacientu ar paciento atstovu, esantis Įstaigos teritorijoje.

1.12.2. Pacientas – asmuo, Įstaigos klientas, kuris naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis (toliau – Pacientas);

1.12.3. Paciento atstovas – Paciento atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Jeigu pilnametis Pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų ir jeigu jam nenustatyta nei rūpyba, nei globa, visos Įstaigos pareigos Pacientui vykdomos asmeniui, kurį Pacientas yra raštu įgaliojęs veikti savo vardu. Jeigu tokio įgalioto asmens nėra arba jeigu įgaliotas asmuo nesiėmė būtinų veiksmų, pareigos turi būti vykdomos Paciento sutuoktiniui arba sugyventiniui (partneriui), išskyrus atvejus, kai jie to atsisako, o jei sutuoktinio ar sugyventinio (partnerio) nėra, pareigos vykdomos Paciento tėvui arba vaikui, išskyrus atvejus, kai šie atsisako.

1.12.4. nuotolinė paslauga (toliau – NSP)  – asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdas, kai naudojant nuotolinio ryšio priemonę (pavyzdžiui, kompiuterį, telefoną ir pan.), vaizdo formatu arba telefonu Pacientui teikiama asmens sveikatos priežiūros paslauga Įstaigos gydytojui ir Pacientui esant skirtingose vietose tuo pačiu laiku (Pacientui neatvykstant į Įstaigą fiziškai);

1.12.5. tiesioginio kontakto paslauga – asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdas, kai asmens sveikatos priežiūros paslauga teikiama Įstaigos gydytojui ir Pacientui kartu fiziškai dalyvaujant Įstaigoje.

1.12.6. Visos kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibūdintos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

1.13.    Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, esant poreikiui Įstaiga Pacientui užtikrina lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumą:

1.13.1. užsako lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas Pacientui elektroniniu paštu ar telefonu;

1.13.2. nuotolinio ryšio priemonėmis – vaizdo ir garso ryšio priemonėmis (įskaitant programinę įrangą, bendravimo platformas ir kt.) ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijomis, kurios gali būti naudojamos teikiant lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas, kai paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas yra skirtingose vietose tuo pačiu laiku;

1.13.3. sudaro sąlygas Pacientui pasikviesti lietuvių gestų kalbos vertėją;

1.13.4. jei Pacientas nemoka lietuvių gestų kalbos, sudaro galimybę bendrauti su Pacientu raštu.

 1. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

2.1.      Įstaigos darbo laikas skelbiamas Įstaigos internetiniuose puslapiuose www.inmedica.lt, www.kardiolitosklinikos.lt, www.svplastic.com ir ant Įstaigos padalinio pagrindinio įėjimo durų bei yra prieinamas susipažinti kiekvienam Įstaigos pacientui.

2.2.      Įstaigos padalinių bei Įstaigos vadovybės (administracijos) darbo laikas ir kontaktinė informacija pateikiama šių Taisyklių 1 priede.

 1. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

3.1.      Norėdami gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu (įskaitant el. paštą) arba žodžiu kreiptis į Įstaigos Skambučių centrą arba į padalinio registratūrą. Taip pat informacija skelbiama Įstaigos internetiniame puslapyje www.inmedica.lt, www.kardiolitosklinikos.lt, www.svplastic.com. 

3.2.      Kreipiantis dėl skubiosios ir būtinosios pagalbos:

3.2.1.   skubioji ir būtinoji medicinos pagalba Pacientams teikiama be eilės;

3.2.2.   skubioji ir būtinoji pagalba teikiama susijusiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

3.2.3.   būtinajai pagalbai siuntimas nereikalingas.

3.3.      Jei Įstaigos padalinyje teikiamos šeimos gydytojo paslaugos, pacientai apie galimybę gauti šeimos medicinos paslaugą kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje po Įstaigos padalinio darbo valandų gali sužinoti paskambinę telefonu į padalinio registratūrą ar Skambučių centrą, Įstaigos internetinėje svetainėje www.inmedica.lt, www.kardiolitosklinikos.lt, Įstaigos padalinio registratūroje bei ant Įstaigos padalinio pagrindinio įėjimo durų.

3.4.      Jei Įstaigos padalinyje teikiamos tik šeimos medicinos paslaugos – Įstaigos padalinio pacientai paskambinę telefonu į registratūros ir Skambučių centrą, Įstaigos internetinėje svetainėje www.inmedica.lt, Įstaigos padalinio registratūroje bei ant Įstaigos padalinio pagrindinio įėjimo durų, gali gauti informacijos apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose teikiamos pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos.

3.5.      Atvykdamas į Įstaigą Pacientas turi turėti asmens tapatybės kortelę, pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaiko gimimo liudijimą, užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), jeigu Pacientą atstovauja Paciento atstovas, papildomai turi būti pateikti Paciento atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimo pagrindą patvirtinantys dokumentai.

3.6.      Pacientui ar jo atstovui:

3.6.1.   pirmą kartą kreipiantis į Įstaigos padalinį teikiantį pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pasirinkus konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją ir gydytoją psichiatrą), Įstaigai turi būti pateikti 3.5. p. nurodyti dokumentai, Pacientui pateikiamas „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ ir kiti susiję dokumentai (sutikimai ir pan.), kurie Paciento užpildomi ir pasirašomi; 

3.6.2.   kreipiantis į Įstaigos padalinį, teikiantį stacionarines paslaugas, Įstaigai turi būti pateikti 3.5. p. nurodyti dokumentai, Pacientui pateikiamas sutikimas stacionarinėms paslaugoms bei su juo susiję dokumentai (sutartys, sutikimai ir pan.), kurie Paciento užpildomi ir pasirašomi ir iš anksto rezervuojamos visos reikalingos konsultacijos ir tyrimai, kurie pagal poreikį gali būti koreguojami Pacientui atvykus. Pacientui atvykus numatoma tyrimo ir gydymo taktika, sudaromas gydymo planas. Esant poreikiui paskirti Įstaigos darbuotojai papildomai pasirūpinama papildomomis paslaugomis (vizomis, pervežimu iš/į oro uostą, dokumentų vertimu  ir kt.). Pacientai be jo ar jo atstovų sutikimo gauti stacionarines paslaugas Į Įstaigos padalinį, teikiantį stacionarines paslaugas, nėra priimami.

3.7.      Paciento ar jo atstovų sutikimo nereikia:

3.7.1.   kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl to negali tokio sutikimo duoti;

3.7.2.   kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo atstovų negalima greitai surasti;

3.7.3.   kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

3.8.      Atlikus visas registravimosi į Įstaigą procedūras, atsakingas Įstaigos darbuotojas supažindina Pacientą ar jo atstovą su Taisyklėmis bei pateikia kitą aktualią informaciją. Pacientas ar jo atstovas susipažįsta su Įstaigoje patvirtintais papildomais dokumentais (sutikimais ir pan.) ir formomis bei jas užpildo ir patvirtina pasirašytinai.

3.9.      Įstaigos padalinių gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai (pagal poreikį) Pacientus konsultuoja savo darbo grafikuose numatytomis valandomis.

3.10.    Pacientai registruojami Įstaigos padalinio darbo laiku telefonu, registruojasi patys internetu, el.paštu  arba atvykę į Įstaigą.

3.11.    Pacientui kreipiantis į Įstaigą telefonu, jo tapatybė identifikuojama jam nurodžius vardą, pavardę, gimimo datą, paskutinius 4 asmens kodo skaitmenis ir kontaktinius duomenis. Siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę, telefoniniai pokalbiai Pacientui paskambinus Įstaigos telefonu yra įrašomi, o apie tai Pacientas yra informuojamas automatine žinute prieš prasidedant pokalbiui. Pacientas gali nesutikti, kad pokalbis su juo būtų įrašomas, tokiu atveju turi atvykti į Įstaigą arba registruotis internetu.

3.12.    Antrinio lygio gydytojo specialisto konsultacijos pradedamos teikti pateikus 3.5. p. nurodytus dokumentus bei įsitikinus, ar Pacientui yra elektroniniu būdu išduotas Medicinos dokumentų išrašas/ siuntimas (forma Nr. E027, toliau – Siuntimas). Siuntimas nėra privalomas Pacientui kreipiantis dėl mokamos paslaugos suteikimo.

3.13.    Įstaigos Skambučių centro ar padalinio registratūros darbuotojai Pacientui pageidaujant registracijos metu suteikia informaciją apie Įstaigoje dirbančius gydytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas.

3.14.    Asmenys, apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje, savo draustumui įrodyti pateikia Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK), ESDK pakeičiantį sertifikatą arba struktūrizuotą elektroninį dokumentą (toliau – SED) S045, kurie suteikia teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir būtinus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones; dokumentą DA1 (arba E123 formos pažymą, arba SED DA002), kuris suteikia teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, būtinus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar paūmėjus profesinei ligai; dokumentą S2 (arba E112 formos pažymą, arba SED S010), kuris suteikia teisę gauti šiame dokumente nurodytas planines kompensuojamąsias paslaugas ir kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones; dokumentą S3 (arba SED S008), kuris suteikia teisę tęsti Lietuvoje pradėtą gydymą, kurio išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.

3.15.    Apie numatytą pirminio ir mokamos paslaugos vizito laiką Pacientui iš anksto primenama trumpąja (SMS) žinute arba telefoniniu skambučiu, arba el.paštu (jeigu Pacientas yra nurodęs savo kontaktinį telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą).

3.16.    Pacientas privalo atvykti į Įstaigos padalinį 10 minučių prieš numatytą vizito laiką, nebent yra informuotas iš anksto apie atvykimą anksčiau. Pacientas, pavėlavęs į vizitą daugiau nei 15 min., gali būti nepriimtas.

3.17.    Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja Pacientą ilgiau negu tam Pacientui paskirtas laikas, kiti Pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Siekiama, kad užsirašęs Pacientas būtų priimtas ne vėliau kaip per 15 minučių nuo registracijoje nurodyto laiko. Įstaigos padalinio registratūros darbuotojai apie gydytojo vėlavimą Pacientą informuoja žodžiu.

3.18.    Jei Pacientui yra skirtas konkretus priėmimo ar NSP paslaugos teikimo laikas ir Įstaiga savo iniciatyva nori jį pakeisti, naujas priėmimo laikas derinamas su Pacientu. Naujas laikas turi būti praneštas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki planuoto apsilankymo pradžios. Nurodytas įspėjimo terminas gali būti netaikomas tais atvejais, kai Įstaigos gydytojai suserga, teikia būtinąją ar skubiąją pagalbą, atlieka operacijas ilgiau negu planuota, jei yra įrangos gedimas ir pan.

3.19.    Jei Pacientas negali atvykti į Įstaigą nustatytu laiku arba pradėti NSP paslaugos teikimo nustatytu laiku, jis privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paskirto laiko pradžios) apie tai pranešti telefonu arba asmeniškai atvykęs į Įstaigos padalinio registratūrą ir (jeigu pageidauja) susitarti dėl kito apsilankymo laiko.

3.20.    NSP paslaugos Įstaigoje teikiamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

3.21.    NSP paslaugos teikiamos tik tiems Pacientams ar jų atstovams, kurie sutinka jas gauti ir yra identifikuoti Taisyklių 3.26 ir 3.27 punktuose nustatyta tvarka. Sutikimą dėl NSP paslaugų teikimo Pacientas gali patvirtinti raštu arba žodžiu (jeigu pokalbis yra įrašomas), Paciento pasirinkimas taip pat pažymimas Įstaigos informacinėje sistemoje.

3.22.    Pacientas, pageidaujantis gauti NSP paslaugą, registruojamas įprastine tvarka.

3.23.    NSP paslauga neteikiama ir Pacientas registruojamas tiesioginio kontakto paslaugai, jei:

3.23.1. negalima įsitikinti Paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;

3.23.2. prašoma paslauga nėra NSP paslauga;

3.23.3. gydytojas specialistas negali įvertinti Paciento sveikatos būklės be apžiūros;

3.23.4. Pacientas yra gydomas ligoninėje arba reabilitacijos įstaigoje;

3.23.5. prašoma paskirti vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, kurių Pacientas ankščiau nevartojo, ir panašiais atvejais;

3.23.6. Pacientas niekada prieš tai nesilankė Įstaigoje.

3.24.    Prieš pradedant NSP paslaugos teikimą, Pacientui privalomai pateikiami šie kontroliniai klausimai:

3.24.1. Paciento vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas (Paciento atstovavimo atveju);

3.24.2. Paciento gimimo data ir paskutiniai 4 asmens kodo skaičiai;

3.24.3. Paciento gyvenamosios vietos adresas, kuris yra žinomas Įstaigai;

3.24.4. paskutinio Paciento apsilankymo informacija (pavyzdžiui, gydytojo pavardė, data, priežastis);

3.24.5. paliekama teisė pateikti Pacientui papildomus kontrolinius klausimus, jei konkrečiu atveju kyla įtarimų dėl Paciento elgesio, pateiktos informacijos tikrumo ir pan.

3.25.    Gydytojas iš Paciento gautą informaciją patikrina su Įstaigos informacinėje sistemoje esančiais duomenimis bei tokiu būdu įvertina pateiktų duomenų teisingumą. Pacientui teisingai atsakius į ne mažiau kaip 3 kontrolinius klausimus, NSP paslaugos teikimas yra pradedamas. Tuo atveju, kai Pacientas atsako į mažiau kaip 3 klausimus, NSP paslaugos teikimas nėra pradedamas. Šiais atvejais Pacientas turi būti informuojamas, kad NSP paslauga negali būti suteikta, kadangi nėra įvykdyti visi Paciento identifikacijos reikalavimai.

3.26.    Tuo atveju, jeigu nepakanka duomenų apie Paciento sveikatos būklę ir nėra galimybės jos nuotoliniu būdu įvertinti be apžiūros ar papildomų tyrimų ir pan., NSP paslaugos teikimas yra nutraukiamas. Tokiais atvejais Pacientas yra informuojamas apie nutraukimo priežastis.

3.27.    Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už informacinių ir ryšių technologijų pagalba pateiktų Paciento identifikacinių duomenų bei duomenų apie Paciento sveikatos būklę teisingumą.

3.28.    Teikiant ir gaunant informaciją, teikiant paslaugas ar bendraujant tarpusavyje, Įstaigos darbuotojai ir Pacientai bei juos lydintys asmenys turi elgtis dalykiškai ir pagarbiai. Įgyvendinant šiame punkte išdėstytus reikalavimus, Įstaigos darbuotojai privalo dalykiškai išsamiai ir savo kompetencijos ribose atsakyti į  Pacientų ar juos lydinčių asmenų klausimus, suteikti jiems informaciją ir duomenis, laikantis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, nurodyti, kur Pacientas ar jį lydintis asmuo gali gauti jam reikalingą informaciją ir duomenis, jeigu Įstaigos darbuotojas nėra kompetentingas juos suteikti, padėti Pacientui ar jį lydinčiam asmeniui užpildyti būtinus Įstaigos paslaugoms teikti dokumentus bei esamomis Įstaigoje priemonėmis užtikrinti Pacientų ir jį lydinčių asmenų komfortą. Įgyvendinant šiame punkte nustatytus reikalavimus, Įstaigos darbuotojams ir Pacientams bei juos lydintiems asmenims draudžiama tarpusavio bendravime:

3.28.1. naudoti nenorminę kalbą;

3.28.2. kreiptis į pašnekovą familiariai ar įžeidžiančiai;

3.28.3. grasinti;

3.28.4. kalbėti šaukiant;

3.28.5. naudoti bet kokius asmenis diskriminuojančius argumentus ar palyginimus;

3.28.6. nesilaikyti higienos reikalavimų.

3.29.    Šių Taisyklių 3.28 punkte esančių reikalavimų pažeidimas iš Paciento pusės ar jį lydinčio asmens yra pagrindas Įstaigos darbuotojams sustabdyti paslaugų teikimą ar atsisakyti teikti Pacientui bet kokias paslaugas, jeigu tai negresia Paciento gyvybei ar sveikatai.

3.30.    Prieš pasinaudodamas šių Taisyklių 3.29 punkte nustatyta teise sustabdyti ar atsisakyti Pacientui teikti paslaugas, Įstaigos darbuotojas privalo įspėti Pacientą ar jį lydintį asmenį apie jo pareigą laikytis šių Taisyklių 3.28 punkte nustatytų draudimų ir informuoti Įstaigos Pacientą ar jį lydintį asmenį apie tai, kad dar kartą pažeidus šių Taisyklių reikalavimus, Įstaigos personalas sustabdys arba atsisakys suteikti paslaugas arba nutrauks pradėtų teikti paslaugų teikimą.

3.31.    Jeigu Įstaigos darbuotojai šių Taisyklių 3.29 punkto pagrindu, šių Taisyklių 3.30 punkte nustatyta tvarka įspėjo Pacientą ar jį lydintį asmenį, sustabdė arba atsisakė suteikti arba nutraukė paslaugų teikimą, Įstaigos personalas privalo pasirašytinai apie tai įrašyti Paciento medicininiuose dokumentuose.

3.32.    Šių Taisyklių 3.29 ir 3.30 punktuose nustatytais pagrindais ir tvarka paslaugos teikimo nutraukimas ar atsisakymas teikti paslaugas yra pagrįstas Paciento ar jį lydinčio asmens šių Taisyklių 3.30 punkte nustatytų prievolių pažeidimu, dėl kurių Įstaiga negali teikti ar suteikti paslaugų Pacientui, todėl Paciento ar jį lydinčio asmens už Pacientą sumokėti pinigai už suteiktas paslaugas Pacientui nėra grąžinami.

3.33.    Jeigu Įstaigos personalas šių Taisyklių 3.29 punkto pagrindu, šių Taisyklių 3.30 punkte nustatyta tvarka sustabdė paslaugų teikimą Pacientui, tai Įstaigos personalas privalo tų paslaugų teikimą atnaujinti tik tada, kai Pacientas ar jį lydintis asmuo raštu pasirašys įsipareigojimą laikytis šių Taisyklių 3.28 punkte nustatytų reikalavimų ir draudimų.

3.34.    Jeigu šių Taisyklių 3.28 punkte nurodytų reikalavimų nesilaiko Įstaigos personalas, Pacientas ar jį lydintis asmuo turi teisę gauti kito Įstaigos personalo darbuotojo ar specialisto aptarnavimą. 

 1. NEMOKAMŲ IR MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

4.1.      Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikti Įstaiga yra licencijuota, yra nurodytos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) 2004-05-18 Įstaigai išduotoje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 2797. Papildomosios ir alternatyvios medicinos paslaugos, kurias teikti Įstaiga yra licencijuota, yra nurodytos VASPVT 2022-03-09 Įstaigai išduotoje papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje Nr. PAL-3.  Su Įstaigai išduotomis licencijomis galima susipažinti VASPVT internetinėje svetainėje.

4.2.      Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) Įstaigoje teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

4.3.      Nemokamai teikiama:

4.3.1.   būtinoji medicinos pagalba, vadovaujantis atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

4.3.2.   planinės ambulatorinės ir stacionarios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos sutartyse su teritorinėmis ligonių kasomis Lietuvos gyventojams, apdraustiems sveikatos draudimu. Informaciją apie konkrečias paslaugas (jų asortimentą), jų teikimo tvarką, eiles ir kt. teikia Skambučių centro ir padalinio registratūros darbuotojai, be to, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, ji yra viešai skelbiama Įstaigos internetinėje svetainėje.

4.4.      Nemokamai planinės specializuotos ambulatorinės ir stacionarinės paslaugos teikiamos tik dėl pagrindinės ligos (dėl kurios Pacientas atsiųstas ambulatorinei konsultacijai arba hospitalizuotas) pacientui turint Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą reikiamos formos Siuntimą, vadovaujantis sutartimi su teritorine ligonių kasa paslaugoms apmokėti numatytomis PSDF biudžeto lėšomis.

4.5.      Kai Įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, Skambučių centro ir Įstaigos padalinio registratūros darbuotojai besikreipiantiems Pacientams nurodo, kad laikinai, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų nemokamai.

4.6.      Mokamai teikiama:

4.6.1.   visos Įstaigos kainyne išvardintos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus Taisyklių 4.3 punkte išvardintas paslaugas;

4.6.2.   visos Įstaigos kainyne išvardintos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai Pacientas nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu arba kreipiasi neturėdamas Siuntimo;

4.6.3.   asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių savo nuožiūra (be atitinkamo Siuntimo) pageidauja pats Pacientas;

4.6.4.   asmens sveikatos priežiūros paslaugos užsienio šalių piliečiams, išskyrus atvejus numatytus Taisyklių 3.14 punkte;

4.6.5.   Pacientas pageidauja gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka;

4.6.6.   asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas išimtis;

4.6.7.   papildomos ne asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigos ligoninėje.

4.7.      Pacientas, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, kai bazinė kaina už asmens sveikatos priežiūros paslaugas yra kompensuojama PSDF biudžeto lėšomis, už savo iniciatyva (pasirašytinai susipažinus su Įstaigoje patvirtintomis sutikimų formomis) pasirinktas brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą, apmoka pats.

4.8.      Mokamos paslaugos Įstaigoje teikiamos generalinio direktoriaus patvirtinta tvarka, o už jas mokėjimai priimami Įstaigos kasose arba, esant poreikiui, pavedimu pagal parengtą išankstinę sąskaitą. Sumokėjus už paslaugas Įstaigos kasoje, Pacientui pateikiamas kasos apmokėjimo kvitas, pagal poreikį išrašoma sąskaita-faktūra.

4.9.      Mokamų paslaugų kainynas skelbiamas Įstaigos internetiniame tinklalapyje ir (arba) informaciją apie kainas pateikia Įstaigos Skambučių centro ir padalinio registratūros darbuotojai (telefonu, atvykus į Įstaigą).

 1. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

5.1.      Pacientų teisės:

5.1.1.   Pacientas turi teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl jam reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

5.1.2.   Pacientas turi teisę būti prižiūrimas savo garbės ir orumo nežeminančiose sąlygose, Įstaigos sveikatos priežiūros specialistams užtikrinant pagarbų elgesį jo atžvilgiu.

5.1.3.   Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

5.1.4.   Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų ligą, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.

5.1.5.   Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

5.1.6.   Pacientas turi būti informuojamas apie jį gydančio gydytojo ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją.

5.1.7.   Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.

5.1.8.   Pacientas turi būti informuojamas apie Taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu Įstaigoje.

5.1.9.   Pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik su jo sutikimu/ valios išreiškimu.

5.1.10. Pacientas į biomedicininius tyrimus gali būti įtraukiamas tik gavus Paciento sutikimą/ valios išreiškimą.

5.1.11. gydytojas Paciento vizito metu įvertina Paciento sveikatos būklę bei numato sveikatos priežiūros planą (įskaitant sveikatos priežiūros tikslus ir laukiamus priežiūros rezultatus), gydytojas ar jo komandos narys apie tai suprantamai informuoja Pacientą. Sveikatos priežiūros planas suderinamas su Pacientu atsižvelgiant į jo sveikatos priežiūros tikslus (klinikinius ir sveikatos stiprinimo) ir savo sutikimą su planu Pacientas patvirtina sutikimu/ valios išreiškimu;

5.1.12. prieš atliekant Pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas Paciento sutikimas, kad jam būtų atliekama konkreti chirurginė operacija, invazinė ir (ar) intervencinė procedūra. Pacientui išaiškinamas procedūros/operacijos atlikimo tikslas, kaip pasiruošti procedūrai/operacijai, kaip atliekama procedūra/operacija, kokie galimi šalutiniai procedūros/operacijos poveikiai. Išsiaiškinama, ar Pacientas tiksliai suprato, kokiu tikslu ir kaip bus atliekama procedūra/operacija. Toks sutikimas, išskyrus atvejus, kai invazinės ir (ar) intervencinės procedūros metu nepažeidžiamas audinių ir (ar) organų vientisumas ir ta procedūra gali kelti tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį Paciento sveikatai, turi būti išreikštas raštu;

5.1.13. trečios šalies atstovai (šeimos nariai, globėjai, vertėjai, Įstaigoje mokymosi procese dalyvaujantys sveikatos priežiūros specialistai ir pan.) gali dalyvauti teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas (įskaitant ir intymių tyrimų, pavyzdžiui, lyties organų, krūtų, išeinamosios angos ir pan.) Pacientui, tik gavus Paciento sutikimą/ valios išreiškimą;

5.1.14. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę;

5.1.15. Pacientas turi teisę sužinoti kito gydytojo specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą;

5.1.16. informacija Pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas specialistas turi paaiškinti Pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo;

5.1.17. valstybinės kalbos nemokantis pacientas gali su asmens sveikatos priežiūros specialistais ir kitais Įstaigos darbuotojais bendrauti jam suprantama kalba, atvykus su savo vertėju. Už kvalifikuotą ir tinkamą 5.1.16 p. pateiktos informacijos vertimą atsako Pacientas ir su juo kartu į įstaigą atvykęs vertėjas;

5.1.18. Pacientas turi teisę atsisakyti specifinio gydymo ir (arba) procedūros ir Įstaigos gydytojų komanda turi gerbti Paciento pasirinkimą;

5.1.19. informacija Pacientui neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją apie savo sveikatą Pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu;

5.1.20. Pacientui nuo 16 metų visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai Pacientas negali savo valios išreikšti pats;

5.1.21. nepilnamečiam Pacientui iki 16 metų visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje teikiamos tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp Paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus;

5.1.22. nepilnametis Pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus;

5.1.23. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip;

5.1.24. kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama Pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl Pacientui teiktinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydytojas specialistas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis Paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia Paciento medicinos dokumentuose;

5.1.25. dėl nepilnamečio Paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio Paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo masto, sprendimus dėl tokių paslaugų masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydytojas specialistas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis Paciento interesais;

5.1.26. teismo neveiksniu sveikatos priežiūros srityje pripažintam Pacientui atstovauja teisėtas globėjas;

5.1.27. informacija apie Paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama Paciento įgaliotam atstovui, Paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), Paciento tėvams (įtėviams) ir Paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu;

5.1.28. teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų Pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis;

5.1.29. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;

5.1.30. gydytojai specialistai ir slaugos darbuotojai turi gerbti Pacientų asmens privatumą. Pacientas turi teisę į informacijos apie savo sveikatos būklę konfidencialumą (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus);

5.1.31. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie Paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su Paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar Pacientui slaugyti;

5.1.32. jeigu Paciento tolesnis buvimas Įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, Pacientui arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas;

5.1.33. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigos vadovybę raštu, el. paštu, telefonu, nurodytais Taisyklių 1 priede, taip pat, palikdamas atsiliepimą el. paštu kokybe@inmedica.lt visais iškilusiais ginčytinais klausimais;

5.1.34. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą;

5.1.35. visa būtina informacija Pacientui suteikiama (prieinama) jo buvimo Įstaigoje metu. Informacija skelbiama Įstaigos internetiniame puslapyje, teikiama Klientų aptarnavimo padalinyje, poliklinikoje ir ligoninėje;

5.1.36. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įstaiga tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

5.1.37. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

5.1.38. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu ištrinti jo asmens duomenis (ar apriboti jų tvarkymą), kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Pacientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu;

5.1.39. Pacientas turi teisę gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);

5.1.40. Pacientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais;

5.1.41. Pacientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;

5.1.42. Pacientas turi teisę duomenų apsaugos klausimais kreiptis tiesiogiai į Įstaigą teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis (bendruoju Įstaigos el. paštu), žodžiu (bendruoju Įstaigos telefonu) arba kreipiantis tiesiogiai į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu: duomenuapsauga@inmedica.lt. Pacientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įstaiga nagrinėja nemokamai. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba neproporcingas, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais. Detalesnė informacija apie pacientų, kaip duomenų subjektų, turimas teises bei jų įgyvendinimą Įstaigoje pateikiama Privatumo politikoje, paskelbtoje internetiniame puslapyje www.inmedica.lt, taip pat Privatumo politikoje.

5.1.43. Pacientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti duomenų apsaugos klausimų su Įstaiga.

5.2.      Pacientų pareigos:

5.2.1.   Pacientas negali reikalauti privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu;

5.2.2.   Pacientas privalo pasirašytinai (raštu arba elektroniniu parašu) susipažinti su jam pateiktomis Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

5.2.3.   Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Įstaigos darbuotojais;

5.2.4.   Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus Pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

5.2.5.   Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu arba elektroniniu parašu;

5.2.6.   Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

5.2.7.   Pacientas, vadovaujantis 3.28 p. nuostatomis, privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais;

5.2.8.   Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, vadovaujantis 3.29 – 3.33 p. nuostatomis, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus Paciento gyvybei;

5.2.9.   Pacientas turi bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ar teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir rekomendacijas;

5.2.10. Pacientas privalo laiku sumokėti už mokamas paslaugas pagal tuo metu Įstaigoje galiojančius įkainius;

5.2.11. Pacintas kiek leidžia sveikatos būklė, turi laikytis asmens higienos reikalavimų;

5.2.12. Pacintas turi tinkamai elgtis su Įstaigos įranga ir inventoriumi, tausoti Įstaigos turtą;

5.2.13. Pacientams ir lankytojams draudžiama Įstaigos patalpose ir teritorijoje, be nustatyta tvarka gauto leidimo, filmuoti, fotografuoti patalpas ir darbuotojus, Pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;

5.2.14. Pacientai ir ligoninės lankytojai už Įstaigai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

5.3.      Pacientas, kuriam išduotas nedarbingumo pažymėjimas įsipareigoja laikytis elgesio taisyklių nedarbingumo metu:

5.3.1.   vykdyti gydytojo nurodymus – laikytis nustatyto gydymo ir(ar) slaugos režimo, atlikti paskirtas gydymo, diagnostikos ir(ar) slaugos procedūras;

5.3.2.   Valstybinio socialinio draudimo fondo Valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus kvietimu atvykti į Klinikos Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) posėdį darbingumui patikrinti paskirtu laiku;

5.3.3.   nevartoti alkoholio, narkotikų, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

5.3.4.   neatlikti veiksmų, kurie gali užtęsti laikinojo nedarbingumo trukmę, – nedirbti, nesimokyti, nekeliauti, nedalyvauti kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose;

5.3.5.   jei išduotas laikinas nedarbingumo pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti ar vaikui prižiūrėti, Pacientas privalo slaugyti šeimos narį ar prižiūrėti vaiką ir elgtis taip, kad jo veiksmai neužtęstų šeimos nario slaugos trukmės.

 1. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

6.1.      Įstaigos padaliniuose, teikiančiuose ambulatorines antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

6.1.1.   Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs asmenys į Įstaigą neįleidžiami.

6.1.2.   Sergantys ūmiomis užkrečiamomis infekcinėmis ligomis Pacientai aptarnaujami atskira įstaigoje patvirtinta tvarka.

6.1.3.   Pacientai su viršutiniais lauko rūbais (paltais, striukėmis) į kabinetus, kuriuose teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, neįleidžiami. Rūbai paliekami Įstaigoje įrengtoje rūbinėje. Už vertingus daiktus, paliktus viršutiniuose rūbuose, Įstaiga neatsako.

6.1.4.   Dėl veiklos specifikos, Pacientų patekimas į Įstaigą gali būti apribotas, nustatyta kita ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka, Pacientai ir Įstaigos lankytojai turi laikytis specifinių personalo reikalavimų dėl avalynės, aprangos, dezinfekcijos priemonių naudojimo. Pacientai ir Įstaigos lankytojai privalo laikytis pagrįstų Įstaigos darbuotojų nurodymų.

6.1.5.   Dėl paskelbtos epidemijos ar kitų ekstremalių situacijų Įstaigos vadovybė, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, gali apriboti Pacientams teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas apie tai viešai paskelbdama.

6.1.6.   Pacientams atliekamų procedūrų metu, procedūrų atlikimo patalpoje gali būti tik Pacientas ir procedūrą atliekantys asmens sveikatos priežiūros specialistai, kitiems asmenims (pvz. artimiesiems, kitiems asmens sveikatos priežiūros specialistams) būti neleidžiama, išskyrus atvejus, kurie numatyti 5.1.13 punkte bei kai reikalinga slaugančiojo pacientą asmens pagalba.

6.1.7.   Jeigu Pacientui indikuotinos specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos ar stacionarinis gydymas, prieš siunčiant jų gauti, Pacientui arba jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas. Kai Pacientas, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta Paciento atstovui, jeigu jis pasirašytinai nurodytas Paciento medicinos dokumentuose arba jeigu Paciento atstovas Įstaigai yra pateikęs atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atitinkantį įstatymuose nustatytus reikalavimus.

6.1.8.   Pacientas, jei jo sveikatos būklė, gydančio gydytojo nuomone, nereikalauja intensyvaus papildomo gydymo, nukreipiamas gydytis į namus ambulatorinėmis sąlygomis, pagal suderintą gydymo bei priežiūros planą.

6.1.9.   Pacientui mirus, Įstaigos darbuotojai vadovaujasi Įstaigoje patvirtinta Pacientų mirčių valdymo ir nagrinėjimo procedūra.

6.2. Įstaigos padaliniuose, teikiančiuose stacionarines paslaugas:

6.1.1.   Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs lankytojai į Įstaigą neįleidžiami.

6.1.2.   Sergantiems ūmiomis užkrečiamomis infekcinėmis ligomis asmenims lankyti Pacientus, hospitalizuotus Įstaigos padaliniuose, teikiančiose stacionarines paslaugas, draudžiama.

6.1.3.   Įstaigos ligoninėje Pacientus lankyti galima Įstaigos darbo metu. Įstaigos padalinyje gali būti nurodytos pacientų lankymo valandos. Kitu laiku Pacientus galima lankyti tik gavus gydančio gydytojo specialisto arba budinčio gydytojo leidimą.

6.1.4.   Pacientų lankyti į Įstaigą atvykę asmenys su viršutiniais rūbais (paltais, striukėmis) į ligoninę neįleidžiami. Rūbai paliekami Įstaigoje įrengtoje rūbinėje ar tam skirtoje vietoje. Už vertingus daiktus, paliktus viršutiniuose rūbuose, Įstaiga neatsako.

6.1.5.   Dėl veiklos specifikos, Pacientų lankymas gali būti apribotas, nustatyta kita lankymo tvarka, lankytojai turi laikytis specifinių personalo reikalavimų dėl avalynės, aprangos, dezinfekcijos priemonių naudojimo. Lankytojai privalo laikytis pagrįstų Įstaigos darbuotojų nurodymų.

6.1.6.   Pacientą, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, kai yra už Pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, turi teisę lankyti Paciento sutuoktinis (sugyventinis), Paciento tėvai (įtėviai) ir Paciento pilnamečiai vaikai jų prašymu. Pacientą lankyti norintis asmuo papildomai pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir nurodo ryšį su Pacientu (sutuoktinis (sugyventinis), Paciento tėvai (įtėviai), pilnamečiai vaikai).

6.1.7.   Gydytojų vizitacijų ir palatoje Pacientams atliekamų procedūrų metu, lankytojams palatoje būti neleidžiama, išskyrus atvejus, kai reikalinga slaugančiojo Pacientą asmens pagalba.

6.1.8.   Lankytojai privalo laikytis rimties, tvarkos, vykdyti Įstaigos darbuotojų nurodymus, gerbti kitų Pacientų teises ir privatumą.

6.1.9.   Dėl paskelbtos epidemijos ar kitų ekstremalių situacijų Įstaigos vadovybė gali apriboti ar uždrausti Pacientų lankymą apie tai viešai informuodama.

6.1.10. Lankytojams neleidžiama Pacientams nešti alkoholinius gėrimus, rūkalus, narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias bei draudžiamas medžiagas, nerekomenduotinus maisto produktus ir vaistus.

6.1.11. Pacientams perduodami maisto produktai turi būti švieži, gerai ir tvarkingai supakuoti, apie greitai gendančius produktus turi būti informuojami Įstaigos darbuotojai.

6.1.12. Už Pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę įspėjimams, paprašomi palikti Įstaigos patalpas ar teritoriją.

6.1.13. Pacientai iš Įstaigos išrašomi:

6.1.13.1.          įvykdžius tyrimo ir gydymo planą;

6.1.13.2.          tęsti gydymą ambulatoriškai;

6.1.13.3.          tęsti sveikatą grąžinantį ar reabilitacinį gydymą;

6.1.13.4.          perkeliant gydytis į kitą gydymo įstaigą;

6.1.13.5.          už grubius Taisyklių pažeidimus, savavališkai išvykus iš ligoninės, atsižvelgiant į susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

6.1.13.6.          Pacientui reikalaujant, nors tyrimai ir gydymas nebaigtas. Savo reikalavimą Pacientas įrašo į ligos istoriją ir patvirtina parašu, už ligos istorijos pateikimą Pacientui, kad jis įrašytų savo reikalavimą, atsakingas ligonį gydantis gydytojas specialistas arba budintis gydytojas;

6.1.13.7.          kitais susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

6.1.14. Jeigu Paciento tolesnis buvimas Įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, Pacientui arba jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, Pacientas arba jo atstovas patvirtina tai parašu. Kai Pacientas, kuris jo hospitalizavimo metu negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, išrašomas iš ar siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta Paciento atstovui, jeigu jis pasirašytinai nurodytas Paciento medicinos dokumentuose arba jeigu Paciento atstovas Įstaigai yra pateikęs atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atitinkantį įstatymuose nustatytus reikalavimus. Pacientas arba Paciento atstovas informacijos gavimo faktą patvirtina parašu atitinkamuose Įstaigos dokumentuose.

6.1.15. Pacientas, jei jo sveikatos būklė, gydančio gydytojo specialisto nuomone, reikalauja intensyvaus papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, suderinus su ta įstaiga Paciento perkėlimą bei išrašius Siuntimą ir informavus pacientą.

6.1.16. Pacientas, jei jo sveikatos būklė, gydančio gydytojo specialisto nuomone, nereikalauja intensyvaus papildomo gydymo, nukreipiamas gydytis į namus ambulatorinėmis sąlygomis, pagal suderintą gydymo bei priežiūros planą.

6.1.17. Išrašant pacientą jam parengiami ir atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi medicinos dokumentai. Dokumentai gali būti pateikiami Pacientui išvykstant į namus arba Pacientui sutikus siunčiami elektroniniu paštu, informaciją dėl asmens duomenų saugumo užkoduojant techninėmis priemonėmis.

6.1.18. Pacientui mirus, Įstaigos darbuotojai vadovaujasi Įstaigoje patvirtinta Veiksmų pacientui mirus ir sudėtingų klinikinių ar mirčių atvejų aptarimo procedūra.

 1. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1.      Pacientas Įstaigai, jeigu, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos, turi teisę pateikti skundą, išskyrus atvejus, kai dėl jo teisių pažeidimo padaryta žala. Norėdamas gauti žalos atlyginimą, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie žalą, Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl Paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše nustatyta tvarka Pacientas turi kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

7.2.      Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai (atvykus į Įstaigą), per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę). Skunde turi būti nurodytos Paciento teisės, kurias, jo manymu, Įstaiga pažeidė, tai pagrindžiančios aplinkybės ir Paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą. Prie skundo turi būti pridedami dokumentai (jeigu Pacientas juos turi), patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus. Jeigu skundą pateikia Paciento atstovas, prie jo taip pat pridedamas atstovavimą liudijantis dokumentas.

7.3.      Jeigu kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, Įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo Įstaigoje dienos skundą pateikusiam asmeniui nurodo nustatytus trūkumus ir informuoja, kad per 30 dienų nuo skundą pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų skundas nebus nagrinėjamas ir kad tokiu atveju Pacientas turi teisę skundą Įstaigai pateikti iš naujo.

7.4.      Skundai nenagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant grąžinimo priežastis šiais atvejais:

7.4.1.   kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija ir skundą pateikęs asmuo per nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti trūkumus;

7.4.2.   skundas parašytas neįskaitomai.

7.5.      Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į VASPVT, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą. Į nurodytas institucijas Pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su Įstaigos, kurioje, jo manymu, jo teisės buvo pažeistos, sprendimu, priimtu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nepriimamas nagrinėti.

7.6.      Įstaiga, gavusi Paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša Pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

7.7.      Įstaigoje periodiškai vykdomos Pacientų apklausos, savo nuomonę Pacientas taip pat gali pareikšti Įstaigos internetinėje svetainėje arba el. paštu kokybe@inmedica.lt.

7.8.      Įstaigoje yra patvirtinta aukščiau Taisyklėse pateiktas Ginčų ir konfliktų tarp Įstaigos ir Pacientų sprendimo tvarkos nuostatas detalizuojanti Skundų nagrinėjimo procedūra.

7.9.      Skundai, pareiškimai ar kiti pastebėjimai gauti be pareiškėjo asmens duomenų tiriami priklausomai nuo išdėstytų faktų reikšmingumo. Sprendimą tirti ar ne priima Įstaigoje paskirtas atsakingas darbuotojas. Atsakymai į tokius skundus (atsižvelgiant į aplinkybes) gali būti nepateikiami.

 1. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

8.1.      Visa informacija apie Paciento buvimą Įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie Pacientą yra laikoma konfidencialia.

8.2.      Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo, informacija Pacientui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus.

8.3.      Informacija apie Paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pateikiama Pacientui prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją Pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.

8.4.      Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį Paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai Pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

8.5.      Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems Paciento sveikatos ekspertizę, be Paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina Paciento interesams apsaugoti. Kai Pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama Paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina Paciento interesams apsaugoti.

8.6.      Informacija apie Paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama Paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), Paciento tėvams (įtėviams) ir Paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.

8.7.      Informacija telefonu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, apie pacientą neteikiama.

8.8.      Informacija suteikiama Pacientui ir (arba) sutikime nurodytiems asmenims suprantama forma apie Paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, galimus gydymo būdus ir rezultatus, gydymo prognozę, apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo.

8.9.      Su nepilnamečio Paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai. Gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio interesais.

8.10.    Informaciją apie besigydančių Pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, padalinių vedėjai, budintys gydytojai.

8.11.    Po Paciento mirties teisę gauti informaciją apie Paciento buvimą įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie Pacientą turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą (sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai).

 1. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

9.1.      Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie Pacientą (medicinos dokumentų kopijas), pateikia raštišką prašymą (pasirašytą raštu arba elektroniniu parašu) ir atitinkamą – raštišką Paciento sutikimą (pasirašytą raštu arba elektroniniu parašu) Įstaigai. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis, mastas ir jos panaudojimo tikslas.

9.2.      Pacientas, Įstaigai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar Pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį  ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

9.3.      Medicinos dokumentai yra Įstaigos dokumentai ir yra saugomi Įstaigoje ar jos archyve.

9.4.      Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti susipažinimui jo medicinos dokumentai (minėti dokumentai privalomai saugomi Įstaigoje). Medicinos dokumentų pateikimas (susipažinimui) Pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų Paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti Pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

9.5.      Pacientas su savo medicinos dokumentais bet kuriuo metu nemokamai gali susipažinti prisijungęs prie Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (kitaip - ESPBI IS).

9.6.      Pacientui pageidaujant, pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, jo lėšomis Įstaiga per 1 darbo dieną parengia ir išduoda Įstaigos patvirtintas Paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus.

9.7.      Be Paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija teikiama:

9.7.1.   sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra ar buvo gydomas, slaugomas Pacientas, atliekama jo sveikatos ekspertizė ar Pacientas užsiregistruoja sveikatos priežiūros paslaugoms gauti,

9.7.2.   institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

9.7.3.   neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;

9.7.4.   teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

9.7.5.   Konfidenciali informacija šioms institucijoms gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos teisinis prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir Paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu, suteikia Įstaigos vadovybė.

9.8.      Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant Pacientą konsultacijai bei esant tam tikroms medicininėms indikacijoms, gydymui į kitas gydymo įstaigas, į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą yra nemokami.

9.9.      Tuo atveju, kai Įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie Pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu per 5 darbo dienas ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.

 1. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

10.1.    Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareiginių instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų Įstaigos direktoriaus įsakymų.

10.2.    Įstaigos teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.

10.3.    Pacientai ir lankytojai privalo:

10.3.1. Atvykę į Įstaigą, viršutinius lauko drabužius nusirengti ir palikti drabužinėje ar tam skirtoje lauko drabužių vietoje/spintelėje;

10.3.2. vykdyti Įstaigos darbuotojų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;

10.3.3. pastebėjus nenormalų palatoje esančios įrangos darbą (padidėja triukšmas, vibracija, pakyla temperatūra, atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ar kitus veiksnius, keliančius pavojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai Įstaigos darbuotojams;

10.3.4. vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei;

10.3.5. imtis visų atsargumo priemonių judėdami paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų;

10.3.6. judant nakties metu stacionaro palata ar stacionaro koridoriumi, Pacientas turi saugotis kliuvinių ir naudotis naktinio apšvietimo sistema. Esant reikalui, būtina pasitelkti sveikatos priežiūros specialistus;

10.3.7. Įstaigos teritorijoje vairuotojai privalo praleisti transportuojamus (vežimėliu, pan.) Pacientus;

10.3.8. Įstaigos teritorijoje pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais dešine puse, o ten, kur jų nėra, - viena eile kelkraščiu ar važiuojamosios dalies pakraščiu prieš transporto priemonių važiavimo kryptį;

10.3.9. Pacientus lydintieji asmenys, kurie kelkraščiu ar važiuojamosios dalies pakraščiu stumia vežimėlį, privalo judėti viena eile transporto priemonių judėjimo kryptimi. Vežimėliais neįgaliesiems leidžiama važiuoti dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu (nesvarbu, ar yra kelkraštis, šaligatvis, pėsčiųjų takas) viena eile transporto priemonių judėjimo kryptimi.

10.4.    Įstaigos patalpose ir teritorijoje draudžiama:

10.4.1. laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius (rūkyti);

10.4.2. laikyti ir vartoti narkotines ir psichotropines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas, jei gydytojas nepaskyrė;

10.4.3. turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;

10.4.4. įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;

10.4.5. savavališkai įeiti ar lankytis Įstaigos tarnybinėse patalpose;

10.4.6. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką;

10.4.7. naudotis vizualiai techniškai netvarkingais asmeniniais elektrotechniniais įrenginiais (atviros dalys, turinčios elektros įtampą, pažeista maitinimo virvėlaidžio izoliacija, jungiklis ar kištukas). Neleistina savarankiškai šalinti jokių įrenginių gedimų;

10.4.8. drėgnomis rankomis draudžiama liesti įjungtą elektrotechninį įrenginį ir jo dalis, valyti juos drėgna pašluoste;

10.4.9. liestis tuo pačiu metu kūno dalimis prie elektrotechninio įrenginio ir įžemintų dalių (centrinio šildymo radiatorių, vamzdžių ir pan.), atidarinėti elektros skydelius;

10.4.10.           savavališkai keisti įrenginių ir baldų (išskyrus pacientams ir lankytojams skirtų kėdžių) padėties;

10.4.11.           Įstaigos stacionaro palatose, lovose gulėti apsirengus viršutinius drabužius, su avalyne;

10.4.12.           Įstaigos stacionaro palatose naudotis kitomis lovomis, jų patalyne.

10.5.    Pacientai ir lankytojai už Įstaigai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.6.    Už darbų saugą Įstaigoje atsakingas darbų saugos specialistas arba kitas Įstaigos direktoriaus paskirtas fizinis arba juridinis asmuo.

 1. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

11.1.    Jei Pacientas pageidauja, prieš atliekant tyrimus, kurių metu Pacientas būna nesąmoningas, Paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai, pinigai gali būti registruojami ir saugomi tokia tvarka:

11.1.1. sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais;

11.1.2. po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo atliekantis procedūrą gydytojas specialistas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas ir pats Pacientas;

11.1.3. vieną sąrašo egzempliorių pasiima Pacientas, kitas įdedamas į specialų voką;

11.1.4. į voką sudedamos išvardintos vertybės, vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamas į Įstaigoje esantį seifą;

11.1.5. po procedūros Pacientui grąžinamas vokas, kurį Pacientas atplėšia gydytojo specialisto ir dar vieno Įstaigos darbuotojo akivaizdoje, sutikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame sąraše, kad vertybes atgavo;

11.1.6. Paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į jo ligos istoriją ir saugomas joje.

11.2.    Už brangius daiktus bei pinigus, saugomus ne seife (pagal aukščiau įvardintą nustatytą tvarką), t.y. paliktus kabinete, palatoje ar kitoje gydymo Įstaigos vietoje, Įstaiga neatsako.

11.3.    Kilus ginčui dėl brangių daiktų bei pinigų saugojimo bei grąžinimo, Pacientas/ Paciento atstovas nedelsiant privalo kreiptis į Įstaigos vadovybę Taisyklių 1 priede nurodytais telefono numeriais.

Padalinio pavadinimas

Darbo laikas

Adresas, kontaktinė informacija

Vadovybė (administracija)

I-IV  8.00 – 17.00

    V  8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45.

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: J. Balčikonio g. 3, Vilnius

Tel. 8 5 2651852

El. paštas: info@inmedica.lt

P. Baublio g. 2, Vilnius

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: P. Baublio g. 2, Vilnius

Tel. 8 620 33 383

El. paštas: santariskes@inmedica.lt

Šeimyniškių g. 19, Vilnius

I-V 8.00 - 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Šeimyniškių g. 19, Vilnius

Šeimos centras, gydytojai specialistai:

Tel. 8 521 99 557

El. paštas: seimyniskes@inmedica.lt  

Odontologijos centras:

Tel. 8 521 99 557

El. paštas: seimyniskes.odontologai@inmedica.lt

Antakalnio g. 48A, Vilnius

I-V 8.00 - 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Antakalnio g. 48A, Vilnius

Tel. 8 521 99 927

El. paštas: antakalnis@inmedica.lt  

Kęstučio g. 32, Vilnius

I-V 8.00 - 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Kęstučio g. 32, Vilnius

Tel. 8 524 09 699

El. paštas: zverynas@inmedica.lt

L. Asanavičiūtės g. 20, Vilnius

I-V 8.00 - 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: L. Asanavičiūtės g. 20, Vilnius

Tel. 8 524 46 849

El. paštas: karoliniskes@inmedica.lt

Odontologijos skyrius:

Tel. 8 524 09 433

El. paštas: karoliniskes.odontologai@inmedica.lt

J. Baltrušaičio g. 3, Vilnius

I-V   7.30 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: J. Baltrušaičio g. 3, Vilnius

Tel.: 8 524 30 432

El. paštas: pasilaiciai@inmedica.lt

Šeškinės g. 30 - 5, Vilnius

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Šeškinės g. 30 - 5, Vilnius

Tel.: 8 525 04 848

El. paštas: seskine@inmedica.lt

Žirmūnų g. 70, Vilnius

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Žirmūnų g. 70, Vilnius

Tel. 8 527 71 700

El. paštas: zirmunai@inmedica.lt

Jonažolių g. 3, Vilnius

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Jonažolių g. 3, Vilnius

Tel. 8 524 02 165

El. paštas: lazdynai@inmedica.lt

A. Vivulskio g. 7, Vilnius

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: A. Vivulskio g. 7, Vilnius

Tel. 8 521 99 990

El. paštas: naujamiestis@inmedica.lt

Giedraičių g. 41-100, Vilnius

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Giedraičių g. 41-100, Vilnius

Tel. 8 525 87 104

El. paštas: vilnius.giedraiciu41@inmedica.lt

Giedraičių g. 41-102, Vilnius

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Psichikos sveikatos centras

Adresas: Giedraičių g. 41-102, Vilnius

Tel. 8 527 23 790

El. paštas: vilniauspsc@inmedica.lt

Saulėtekio al. 36-201, Vilnius

I-II  8.00 – 16.00

III 11.00-19.00

IV-V 8.00-16.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Saulėtekio al. 36-201, Vilnius

Tel. 8 527 24 773

El. paštas: sauletekis@inmedica.lt

Vydūno g. 18-66, Vilnius

I-V 7:00 - 19:00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Vydūno g. 18-66, Vilnius

Tel. 8 523 08 203

El. paštas: vilnius.vyduno18@inmedica.lt

Vydūno g. 19, Vilnius

I-V 8:00 - 19:00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Vydūno g. 19, Vilnius

Tel. 8 524 09 562

El. paštas: vilnius.vyduno19@inmedica.lt

Vydūno g. 20-41, Vilnius

I-V 8:00 - 19:00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Vydūno g. 20-41, Vilnius

Tel. 8 524 30 226

El. paštas: vilnius.vyduno20@inmedica.lt

Rygos g. 17A-46, Vilnius

I-V 8:00 - 19:00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Rygos g. 17A-46, Vilnius

Tel. 8 523 75 486

El. paštas: vilnius.rygos17@inmedica.lt

S. Nėries g. 81-32, Vilnius

I-V 8:00 - 19:00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: S. Nėries g. 81-32, Vilnius

Tel. 8 526 41 788

El. paštas: vilnius.sneries81@inmedica.lt

Eitminų g. 3, Vilnius

I-V 8:00 - 19:00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Eitminų g. 3, Vilnius

Tel. 8 521 95 460

El. paštas: vilnius.eitminu3@inmedica.lt

Ukmergės g. 283B-2, Vilnius

I, III 8:00 - 19:00

II, IV, V 8:00-16:00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Ukmergės g. 283B-2, Vilnius

Tel. 8 524 73 325

El. paštas: vilnius.ukmerges283@inmedica.lt

Rygos g. 1, Vilnius

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Rygos g. 1, Vilnius

Tel. 8 5 239 0555

El. paštas: vilnius.rygos@inmedica.lt

Kreivasis skg. 1, Vilnius

I - V 8.00 - 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Kreivasis skg. 1, Vilnius

Tel. 8 5 262 0202

El. paštas: vilnius.kreivasis1@inmedica.lt

Juodasis kelias 35, Vilnius

I - V 8.00 - 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Juodasis kelias 35, Vilnius

Tel. 8 5 270 7474

El. paštas: vilnius.juodasiskelias35@inmedica.lt

J. Balčikonio g. 3-316, Vilnius

I - V 8.00 - 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: J. Balčikonio g. 3-316, Vilnius

Tel. 8 5 203 0448

El. paštas: vilnius.balcikonio3@inmedica.lt

Genių g. 2, Vilnius

I - V 8.00 - 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Genių g. 2, Vilnius

Tel. 8 5 248 3232

El. paštas: vilnius.geniu2@inmedica.lt

Savanorių pr.  421, 423, Kaunas

Šeimos klinikos ir odontologijos klinikos darbo laikas

I-V  7.30 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Poliklinikos darbo laikas

I-V 7:30-21:00

VI 8:00-18:00

VII, švenčių dienomis nedirbama

Ligoninės darbo laikas

I-VII, švenčių dienomis 

0.00 – 24.00

Adresas: Savanorių pr. 423, Kaunas

Tel. 8 620 333 83

El. paštas: kaunas@kardiolitosklinikos.lt

Savanorių pr.75, Kaunas

I-V  9.00 – 18.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Savanorių pr. 75, Kaunas

Dermatologijos centras:

Tel. 8 620 333 83

El. paštas: dermatologijakaunas@kardiolitosklinikos.lt

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Savanorių pr. 75, Kaunas

SV Plastinės chirurgijos centras:

Tel. 8 37 313308

       8 655 60629

El. paštas: info@svplastic.com

V. Krėvės pr. 121, Kaunas

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: V. Krėvės pr. 121, Kaunas

Tel. 8 37 427 271

El. paštas: kaunas.kreves121@inmedica.lt

Baltų pr. 7A, Kaunas

I-IV   8.00 – 20.00

V     8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Baltų pr. 7A, Kaunas

Tel. 8 373 37 347

El. paštas: silainiai@inmedica.lt

Dėl odontologų paslaugų kreipkitės:

Tel. 8 374 09 900

El. paštas: silainiai.odontologai@inmedica.lt 

Vandžiogalos pl. 4a, Kaunas

I - V 8.00 - 19:00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Vandžiogalos pl. 4a, Kaunas

Tel. 8 374 88 771

El. paštas: sargenai@inmedica.lt

Savanorių pr. 169, Kaunas

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Savanorių pr. 169, Kaunas

Tel. 8 372 02 882

El. paštas: zaliakalnis@inmedica.lt

Julijanavos g. 1E, Kaunas

I-V   8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Julijanavos g. 1E, Kaunas

Tel. 8 373 91 018

El. paštas: aleksotas@inmedica.lt

Psichikos sveikatos centras

Tel. 8 372 44 347

El. paštas: kaunopsc@inmedica.lt

Endobiogenikos medicinos klinika

Tel. 8 373 91 018

Vytauto g. 134, Garliava

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Vytauto g. 134, Garliava

Tel. 8 373 38 541

El. paštas: garliava@inmedica.lt

Baranausko g. 2, Garliava

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: A. Baranausko g. 2, Garliava

Tel. 8 3 739 3952

El. paštas: garliava.baranausko2@inmedica.lt

Mildos g. 7, Domeikava, Kauno raj.

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Mildos g. 7, Domeikava, Kauno raj.

Tel. 8 373 75 848

El. paštas: domeikava@inmedica.lt

Vytauto g. 40, Prienai

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Vytauto g. 40, Prienai

Tel. 8 319 60 474

El. paštas: prienai@inmedica.lt

Naujoji g. 76-50, Alytus

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Naujoji g. 76-50, Alytus

Tel. 8 315 24 100

El. paštas: alytus@inmedica.lt

Jaunimo g. 22, Alytus

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Jaunimo g. 22, Alytus

Tel. 8 315 25 688

El. paštas: alytus.jaunimo22@inmedica.lt

Žemaitės g. 8, Raseiniai

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Žemaitės g. 8, Raseiniai

Tel. 8 428 70 121

El. paštas: raseiniai@inmedica.lt

Vytauto Didžiojo g. 21, Raseiniai

I, II, IV, V    8.00 – 17.00; III 8.00 – 18.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 21, Raseiniai

Tel. 8 428  51 250

El. paštas: raseiniai.vytauto@inmedica.lt

Taikos pr. 28A, Klaipėda

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Taikos pr. 28A, Klaipėda

Šeimos centras

Tel. 8 620 33383

Odontologai

Tel. 8 620 33383

El. paštas: klaipeda@inmedica.lt

Gyd. specialistai

Tel. 8 620 33383

El. paštas: klaipeda@kardiolitosklinikos.lt

Taikos pr. 14, Klaipėda

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Taikos pr. 14, Klaipėda

Tel. 8 46 31 1911

El. paštas: klaipeda.taikos14@inmedica.lt

Šilutės pl. 38, Klaipėda

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Šilutės pl. 38, Klaipėda

Tel. 8 46 30 0721

El. paštas: klaipeda.silutes38@inmedica.lt

Smiltelės g. 61-3, 61-4, Klaipėda

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Smiltelės g. 61-3, 61-4, Klaipėda

Tel. 8 46 36 0321

El. paštas: klaipeda.smilteles61@inmedica.lt

Vingio g. 16B-1, Klaipėda

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Vingio g. 16B-1, Klaipėda

Tel. 8 46 32 3410

El. paštas: klaipeda.vingio16@inmedica.lt

Ežero g. 43, Slengiai, Klaipėdos raj.

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Ežero g. 43, Slengiai, Klaipėdos raj.

Tel. 8 46 39 2963

El. paštas: slengiai@inmedica.lt

Lelijų g. 19/20, Klaipėda

I-V    8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Psichikos sveikatos centras

Adresas: Lelijų g. 19/20, Klaipėda

Tel. 8 46 38 1838

El. paštas: klaipedospsc@inmedica.lt

Livonijos g. 5, Joniškis

Šeimos centras I-V 7.30 -18.00

 Odontologijos skyrius I-V 8.00 -16.30

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Livonijos g. 5, Joniškis

Šeimos centras

Tel.  8 426 61228

El. paštas: joniskis@inmedica.lt

Odontologijos skyrius

Tel. 8 426 56548

El. paštas: joniskis.odontologai@inmedica.lt

Miesto al. 23, Žagarė

I-V 8.00 - 17.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Miesto al. 23, Žagarė

Tel. 8 426 68985

El. paštas: zagare@inmedica.lt

Plungės g. 74, Telšiai

I-V 7.00 - 18.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Plungės g. 74, Telšiai

Tel. 8 444 51 903

El. paštas: telsiai@inmedica.lt

J. Basanavičiaus g. 54, Utena

I-V 7:00-18:00

VI 8:00-17:00

VII ir švenčių dienomis nedirbama

Adresas: J. Basanavičiaus g. 54, Utena

Tel. 8 620 33 833

El. paštas: utena@inmedica.lt

Vytauto g. 145, Šiauliai

I - V 8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Vytauto g. 145, Šiauliai

Tel. 8 415 25 733

El. paštas: siauliai@inmedica.lt

Tilžės g. 11a, Šiauliai

I-V  8.00 – 19.00

VI    9.00 – 18.00

VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Tilžės g. 11a, Šiauliai

Tel. 8 620 333 83

El. paštas: siauliai@kardiolitosklinikos.lt

Gardino g. 2, Šiauliai

I - V 8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Gardino g. 2, Šiauliai

Tel. 8 41 37 0400

El. paštas: siauliai.gardino2@inmedica.lt

Sevastopolio g. 17, Šiauliai

I - V 8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Sevastopolio g. 17, Šiauliai

Tel. 8 41 41 6476

El. paštas: siauliai.sevastopolio17@inmedica.lt

Varpo g. 27, Šiauliai

I - V 8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Varpo g. 27, Šiauliai

Tel. 8 41 59 8205

El. paštas: siauliai.varpo27@inmedica.lt

Aukštaičių g. 4, Panevėžys

I - V 8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Aukštaičių g. 4, Panevėžys

Tel. 8 454 30210

El. paštas: panevezys.aukstaiciu4@inmedica.lt

Nemuno g. 73, Panevėžys

I - V 8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Nemuno g. 73, Panevėžys

Tel. 8 454 39969

El. paštas: panevezys.nemuno73@inmedica.lt

Stoties g. 49-6, Panevėžys

I - V 8.00 – 19.00

VI    8.00 – 13.00

VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Stoties g. 49-6, Panevėžys

Tel. 8 45 460230

El. paštas: panevezys.stoties@inmedica.lt

Panevėžio g. 16A, Rokiškis

I - V 8.00 – 19.00 val.

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Panevėžio g. 16A, Rokiškis

Tel. 8 458 52 030

El. paštas: rokiskis.panevezio16a@inmedica.lt

Strazdo g. 2, Kamajai

I - V 8.00 – 16.00 val.

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Strazdo g. 2, Kamajai

Tel. 8 458 27 266

El. paštas: kamajai.strazdo2@inmedica.lt

Žalioji g. 16, Radviliškis

I - V 8.00 – 19.00 val.

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Žalioji g. 16, Radviliškis

Tel. 8 422 66 055

El. paštas: radviliskis@inmedica.lt

Draugystės g. 13, Elektrėnai

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Draugystės g. 13, Elektrėnai

Tel. 8 528 40 142

El. paštas: elektrenai@inmedica.lt

Klevų al. 32, Lentvaris

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Klevų al. 32, Lentvaris

Tel. 8 528 28 085

El. paštas: lentvaris@inmedica.lt

Vytauto g. 37 - 25, Trakai

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Vytauto g. 37 - 25, Trakai

Tel. 8 528 74 446

El. paštas: trakai@inmedica.lt

Naftininkų g. 9, Mažeikiai

I-V  8.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Naftininkų g. 9, Mažeikiai

Tel. 8 618 00193

El. paštas: mazeikiai.naftininku9@inmedica.lt

S. Dariaus ir S. Girėno g. 15, Tauragė

I-V  7.00 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Spaustuvės g. 4, Tauragė

Tel. 8 446 62 556

El. paštas: taurages@inmedica.lt

Gedimino g. 3, Marijampolė

I-V   7.30 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Gedimino g. 3, Marijampolė

Tel. 8 343 98 950

El. paštas: marijampole@inmedica.lt

R. Juknevičiaus g. 3-1, Marijampolė

I-V 8.00-19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: R. Juknevičiaus g. 3-1, Marijampolė

Tel. 8 343 97 148

El. paštas:marijampole.jukneviciaus3@inmedica.lt

Vytauto g. 48A-4, Marijampolė

I-V 8.00-19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Vytauto g. 48A-4, Marijampolė

Tel. 8 343 27 814

El. paštas: marijampole.vytauto48@inmedica.lt

Turgaus a. 5, Skaudvilė

I-V 8.00 – 18.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Turgaus a. 5 Skaudvilė

Tel. 8 446 58 726

el. paštas: skaudvile@inmedica.lt

Maironio g. 30-55, Vilkaviškis

I-V 8.00 – 17.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Maironio g. 30-55, Vilkaviškis

Tel. 8 342 60 440

El. paštas: vilkaviskis@inmedica.lt 

Sedulinos al. 14 - 1, Visaginas

I-V 8.00-19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Sedulinos al. 14 - 1, Visaginas

Tel. 8 386 47525

El. paštas: visaginas@inmedica.lt

Pavilnionių g. 55-401, Vilnius

I-V   7.30 – 19.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Pavilnionių g. 55-401, Vilnius

Tel. 8 5 2724609  

El. paštas: pavilnioniu.express@inmedica.lt

Mindaugo g. 11, Vilnius

I-V   9.00 – 20.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Mindaugo g. 11, Vilnius

Tel. 8 521 93 445

El. paštas: mindaugo@inmedica.lt

Taikos pr.15, Visaginas

I - V  7.00 - 13.00

VI-VII, švenčių dienomis nedirbama

Adresas: Taikos pr.15, Visaginas

Tel. 8 386 48 848

El. paštas: visaginas.express@inmedica.lt