Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

  1. Kas yra šis dokumentas?

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine inmedica.lt (toliau – Svetainė).

1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

1.3. Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir priimate šioje Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs prieštaraujate su Privatumo politikoje nurodytomis Jūsų asmens duomenų sąlygomis, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.

1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, informacija apie Jūsų sveikatą, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

1.5. Tam, kad Jūs visapusiškai galėtumėte naudotis mūsų teikiamomis paslaugos, Jūs turite būti įrašytas į mūsų klinikos asmenų (pacientų) sąrašus. Tai galite padaryti atvykę į bet kurią mūsų kliniką. Prisirašymo prie mūsų klinikos metu, Jūs būsite supažindintas su mūsų klinikos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), taip pat su Jūsų, kaip paciento ir asmens duomenų subjekto, teisėmis.

1.6. Privatumo politika taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems bet kurioje įmonių grupės „InMedica grupė“ Svetainėje. Privatumo politika taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, nepriklausomai nuo to ar Jūs esate mūsų klinikos pacientas, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje, įskaitant ir registraciją vizitui pas mūsų klinikos sveikatinimo specialistą, taip pat asmenims dalyvaujantiems personalo atrankoje, tiekėjams ir partneriams, kurių duomenis tvarkome sutarčių vykdymui.

  1. Kas mes?

2.1. Svetainę tvarko ir administruoja InMedica grupės klinika AB InMedica, juridinio asmens kodas 300011170, adresas Juozo Balčikonio g. 3, LT – 08247 Vilnius.

2.2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

  1. Kokių principų mes laikomės?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

f)vneteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar Taisyklėse (jeigu esate mūsų klinikos pacientu) arba teisės aktų nustatytais atvejais;

g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

  1. KoKIAIS TIKSLAIS mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

4.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime šiais tikslais:

a) siekdami teikti Jums sveikatinimo paslaugas, kai registruositės Svetainėje vizitui pas mūsų klinikos sveikatinimo specialistą;

b) siekdami tobulinti Svetainę, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas;

c) gavę Jūsų sutikimą – siekdami pateikti Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas;

d) vykdydami kokybės apklausas;

e) nagrinėdami skundus ir pretenzijas bei administruodami Jūsų užklausas;

f) atlikdami kandidatų į laisvas pozicijas atranką;

g) užtikrindami pacientų, darbuotojų ir turto apsaugą;

h) siekiant sudaryti bei vykdyti sutartį;

i) užtikrinant sklandų klinikų aprūpinimą reikiamomis priemonėmis, bendradarbiaujant su teikėjais ir partneriais;

j) kitais tikslais, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

  1. Kaip mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

a) kai Jūs juos pateikiate mums (pvz. Jums registruojantis Svetainėje arba telefonu);

b) kai Jūs naudojatės Svetaine (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir kt.);

c) kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų, šios Privatumo politikos ar Taisyklėse (jeigu esate mūsų klinikos pacientu) nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.

5.2. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine ar joje registruodamiesi, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda, pateikdami savo nusiskundimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Jums susisiekus su mumis raštu ar e. paštu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

5.3. Jūsų pateikiama informacija gali apimti Jūsų ar Jūsų atstovaujamo asmens vardą ir pavardę, asmens kodą, el. pašto adresą ir telefono numerį, amžių, lytį, slaptažodį, žinutės tekstą (pvz. registruojantis vizitui pas mūsų klinikos sveikatinimo specialistą) bei kitus registracijos ar skundu, pretenzijų bei užklausų duomenis.

5.4. Kai Jūs naudojate Svetaine, tam tikra anoniminė informacija (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

  1. KOkiu pagrindu mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

6.1. Bendrųjų kategorijų asmens duomenys tvarkomi remiantis – BDAR 6 straipsnio 1 dalies: a, b, c, d, f punktai;

6.2. Specialių kategorijų asmens duomenys tvarkomi remiantis – BDAR 9 straipsnio 2 dalies: a, b, c, e, f, h, i punktai.

  1. Kokias jūsų asmens duomenų kategorijas mes tvarkome?

7.1. pacientų identifikacijai ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingus asmens duomenis: Vardą ir pavardė, gimimo data, asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), amžius, lytis, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys (rūšis, numeris, išdavusios šalies pavadinimas), nuoroda į naujagimio motinos duomenis, ryšys su motina (šis duomuo tvarkomas, kai pacientas yra naujagimis ir neturi asmens kodo), kontaktinių asmenų duomenys (vardas, pavardė, ryšio su pacientu tipas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas), veido atvaizdas (nenustatytos asmens tapatybės paciento asmens tapatybei patvirtinti ir (arba) nustatyti, teikiant būtinąją medicinos pagalbą, jeigu pacientas negali pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, ir neatlygintinai teikiamų sveikatinimo paslaugų sukčiavimo prevencijai vykdyti), deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresas, duomenys apie darbovietę, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, šeimyninė padėtis, interneto protokolo (IP) adresas, ESI identifikacinis numeris.

7.2. specialių kategorijų asmens duomenys: Sveikatinimo specialistų ir sveikatinimo įstaigų pasirinkimai; paciento ūgis, svoris, kūno dalių apimtis; kūno masės indeksas; kraujo grupė ir rezus faktoriai; rizikos veiksniai; gyvenimo būdas (žalingi įpročiai); sveikatai kenksmingi ir pavojingi aplinkos veiksniai; neįgalumo lygis; darbingumo lygis; bendrieji pirminiai specialieji poreikiai; profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys; taikytų vakcinacijų duomenys; persirgtų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai; alerginių reakcijų pavadinimai ir kodai; artimųjų giminaičių paveldimų arba genetinių ligų diagnozių kodai; paciento atvykimo į sveikatinimo įstaigą faktas; parengti elektroniniai medicininiai dokumentai (įskaitant juos sudarančius duomenis bei metaduomenis); elektroninės medicininės pažymos (įskaitant jas sudarančius duomenis bei metaduomenis); nusiskundimų ir anamnezių duomenys; suteiktos sveikatinimo paslaugos (statistinių apskaitos formos, naudojamos duomenims apie suteiktas sveikatinimo paslaugas rinkti, formatu); gydymo ambulatoriškai suvestinės (apsilankymų statusai, dienynai, epikrizės, išrašai ir kita); diagnozuotų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai; taikyti gydymo būdai; atliktos procedūros ir operacijos (intervencijos); ilgalaikio stebėjimo duomenys; gydymas vaistiniais preparatais; medicinos pagalbos priemonių taikymas; siuntimai konsultuoti, tirti, gydyti, paimti mėginius, atliktus tyrimus; apdraustumo sveikatos draudimu požymiai registravimo sveikatinimo paslaugoms gauti metu; išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (asmens kodas, vardas, pavardė); nedarbingumo priežastys; nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiai, gimdymo datos); išduoti leidimai dėl nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių nenumatytais atvejais (asmens kodas, vardas, pavardė, sveikatinimo įstaiga, kuriai skirtas leidimas (asmens kodas, pavadinimas), nedarbingumo laikotarpis), išskyrus valstybės ar tarnybos paslaptį sudarantys duomenys; duomenys apie e. receptus (serija (kompensuojamųjų vaistų paso numeris), numeris ir nuorodą į paciento duomenis); duomenys apie medicininius vaizdus ir nuoroda į paciento duomenis;

7.3. rinkodaros pranešimų siuntimui reikalingi duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas ir/ arba telefono numeris ir/ arba gyvenamosios vietos adresas, lytis, amžius;

7.4. kandidatų į laisvas darbo pozicijas atrankos duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, kvalifikacija, esamos ar buvusios darbovietės (-čių) pavadinimas (-ai), informaciją apie tai, kokį darbą ir kokiame mieste kandidatas pageidauja dirbti, CV (gyvenimo aprašymas), motyvacinis laiškas;

7.5. santykių su tiekėjais ir partneriais palaikymo duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono Nr., adresas), PVM mokėtojo kodas, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo numeris, jo galiojimo data, asmens kodas, veikla pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, banko sąskaitos numeris, įgaliojimai bei kiti duomenys;

7.6. internetinio puslapio lankytojų duomenys, unikalūs identifikatoriai ir kitos sekimo priemonės, renkančios informaciją apie naujienlaiškių užsisakymą, (ne)gavimą, atidarymą, nuorodų paspaudimą, atsisakymą, kokia aplikacija/ programa naudojama laiškui perskaityti, IP adresas ir pagal jį priskirta valstybė, taip pat, socialiniuose tinkluose lankytojų teikiama informacija – rekomendacijos, skundai, nuomonės, pasiūlymai ir kiti duomenys;

7.7. skambučių centro duomenys: skambinančiojo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono Nr., adresas), užsakymai, pokalbių garso įrašai, skambučio metaduomenys.

Norėdami sužinoti ar pasitikslinti, kokius konkrečius Jūsų asmens duomenis InMedica klinika tvarko, prašome kreiptis dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo toliau pateiktais būdais.

  1. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

8.1. Tik Jums sutikus mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti.

8.2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, e. pašto adresą, lytį, amžių, informaciją apie Jūsų prisirašymą prie mūsų klinikos.

8.3. Jūs galite pasirinkti, ar sutinkate, kad mes Jūsų asmens duomenis naudotume tiesioginės rinkodaros tikslu, ar ne. Tai galite padaryti:

a) registruodamiesi Svetainėje pažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus“ arba jo nepažymėdami;

b) paspaudę nuorodą mūsų siunčiame elektroniniame laiške dėl Jūsų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz. e. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. Skype, Viber ir kt).

8.5. Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymų.

8.6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

8.7. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems asmens duomenų tvarkymo veiksmams. Tam Jūs galite:

a) Svetainėje skiltyje Paciento sritis -> Mano duomenys pakeisti nustatymus nurodydami, kad nebenorite, jog Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, arba

b) pranešti apie atsisakymą e. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškyje paspaudžiant nuorodą „neprenumeruoti“ ar pan.), arba

c) atvykę į mūsų klinika ir pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus;

8.8. Nuo Jūsų sutikimo atšaukimo momento, mes nepagrįstai nedelsiant nutrauksime tiesioginės rinkodaros pasiūlymų Jums siuntimą.

8.9. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

  1. Kaip mes naudojame slapukus?

9.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

9.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir kt.

9.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);

b) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad jis dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

d) tiksliniam rinkodaros orientavimui.

9.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

9.5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

a) techniniai (būtinieji) slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.

9.6. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

Naudojimo vieta

Pavadinimas

Paskirtis

Kategorija

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

www.inmedica.lt

privacy_2

Sutikimo / nesutikimo su privatumo politikos funkciniais slapukais

Būtinasis

Atlikus veiksmą su privatumo politikos slapukų pasirinkimu

10 dienų

1 arba 0

www.inmedica.lt

privacy_3

Sutikimo / nesutikimo su privatumo politikos statistiniais slapukais

Būtinasis

Atlikus veiksmą su privatumo politikos slapukų pasirinkimu

10 dienų

1 arba 0

www.inmedica.lt

privacy_4

Sutikimo / nesutikimo su privatumo politikos reklaminiais slapukais

Būtinasis

Atlikus veiksmą su privatumo politikos slapukų pasirinkimu

10 dienų

1 arba 0

www.inmedica.lt

privacy_verify

Atliktas veiksmas su privatumo politikos slapukų pasirinkimu

Būtinasis

Atlikus veiksmą su privatumo politikos slapukų pasirinkimu

10 dienų

1 arba 0

www.inmedica.lt

EW4SITE

Slapukas padeda užtikrinti puslapio funkcionalumą.

Būtinasis

Apsilankius interneto svetainėje

1 diena

Atsitiktinis unikalus kodas

www.inmedica.lt

SITEXSRF

Slapukas padeda administruoti vartotojų sutikimus.

Būtinasis

Apsilankius interneto svetainėje

1 diena

Atsitiktinis unikalus kodas

www.inmedica.lt

hex

Slapukas padeda administruoti vartotojų sutikimus.

Funkcinis

Apsilankius interneto svetainėje

3 mėnuo

Atsitiktinis unikalus kodas

www.inmedica.lt

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Statistinis

Apsilankius interneto svetainėje

2 metai

Unikalus identifikatorius

www.inmedica.lt

_ga_#

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Statistinis

Apsilankius interneto svetainėje

2 metai

Unikalus identifikatorius

www.inmedica.lt

_gid

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Statistinis

Apsilankius interneto svetainėje

1 diena

Unikalus identifikatorius

www.inmedica.lt

_dc_gtm_UA-#

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Statistinis

Apsilankius interneto svetainėje

1 diena

Unikalus identifikatorius

www.inmedica.lt

collect

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Statistinis

Apsilankius interneto svetainėje

Sesijos metu

Unikalus identifikatorius

www.inmedica.lt

_fbp

Slapukas naudojamas „Facebook“ reklaminių produktų sesijoms

Reklaminis

Gavus sutikimą

3 mėnesiai

Unikalus identifikatorius

www.inmedica.lt

_gcl_au

Slapukas naudojamas „Google“ reklamos sesijoms

Reklaminis

Gavus sutikimą

3 mėnesiai

Unikalus identifikatorius

www.inmedica.lt

ads/ga-audiences

Slapukas naudojamas identifikuoti vartotojo elgseną svetainėje.

Reklaminis

Gavus sutikimą

Sesijos metu

Unikalus identifikatorius

www.inmedica.lt

ads/ga-audiences

Slapukas naudojamas identifikuoti vartotojo elgseną svetainėje.

Reklaminis

Gavus sutikimą

Sesijos metu

Unikalus identifikatorius

www.inmedica.lt

ASP.NET_SessionId

Užtikrina registracijos vykdymą

Funkcinis

Apsilankius interneto svetainėje

Sesijos metu

Sesijos ID

www.inmedica.lt

PolisIR4

Užtikrina registracijos vykdymą

Funkcinis

Apsilankius interneto svetainėje

Viena diena

Unikalus identifikatorius

www.inmedica.lt

CookieAccept

Užtikrina sutikimo valdymą

Būtinasis

Apsilankius svetainėje

6 mėn.

Unikalus identifikatorius

www.inmedica.lt

strype_mid

Užtikrina mokėjimo vykdymą

Funkcinis

Apsilankius svetainėje

1 metai

Unikalus identifikatorius

9.7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

a) Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

b) išreikšdami sutikimą registracijos Svetainėje metu;

c) bet kuriuo metu išsiskleidę slapukų juostą ir atlikę joje slapukų pasirinkimo pakeitimus.

9.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą sutikimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

9.9. Kai kuriais atvejais, funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą.

10. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

10.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika, Taisyklėmis (jeigu esate mūsų klinikos pacientu) ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

10.2 Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą bei kokybės vertinimo apklausas. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.

10.3. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

a) trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmus atlikimo).

b) trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

c) draudimo organizacijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, teismams, advokatams, valstybinėms organizacijoms bei kitiems duomenų gavėjams, kuriems atskleisti duomenis privalome pagal teisės aktų reikalavimus arba jeigu turime Jūsų sutikimą duomenų šiems gavėjams perdavimui.

10.4. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums ar individualiais atvejais prašymuose dėl asmens duomenų teikimo nurodytais tikslais.

11. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

11.1. Privatumo politikos 4.1. (a) punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome tol, kol esate prisirašęs (-usi) prie mūsų klinikos.

11.2. Privatumo politikos 4.1. (b) punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome ne ilgiau nei šios Privatumo politikos 7.6. punkte minimoje slapukų lentelėje nurodytą terminą.

11.3. Privatumo politikos 4.1. (c) punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome tol, kol esate prisirašęs (-usi) prie mūsų klinikos. Jeigu nesate prisirašęs (-usi) prie mūsų klinikos, tačiau kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais sutikote su Jūsų duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, tokiu atveju, Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau kaip 3 metus nuo Jūsų sutikimo davimo dienos.

11.4. Privatumo politikos 4.1. (d) punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome teisės aktų numatytais terminais.

11.5. Privatumo politikos 4.1. (e) punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome vienerius metus po galutinio klausimo išsprendimo.

11.6. Privatumo politikos 4.1. (f) punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome iki atrankos pabaigos, nebent turime Jūsų sutikimą duomenis saugoti ilgiau.

11.7. Privatumo politikos 4.1. (g) punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome ne ilgiau nei būtina nustatytiems tikslams pasiekti.

11.8. Privatumo politikos 4.1. (h) punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome bendradarbiavimo periodą bei 10 metų po sutarties pabaigos.

11.9. Privatumo politikos 4.1. (i) punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome įstatymų bendradarbiavimo periodą bei 10 metų po sutarties pabaigos.

11.10. Privatumo politikos 4.1. (j) punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome įstatymų numatytais terminais.

11.11. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

11.12. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

12. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

12.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.

12.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

12.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

13. Išorinės svetainės

13.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

14. Kokias teises Jūs turite?

14.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

i) Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau informuojame, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų teisės nėra absoliučios, ir gali būti ribojamos teisės aktuose numatytais atvejais.

14.2. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

14.3. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

14.1. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

14.5. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

14.6. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

15. Kam Jūs galite pateikti skundą?

15.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

15.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

15.3. Gavę Jūsų skundą ar prašymą, susijusi su Jūsų duomenų tvarkymu, mes nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundo ar prašymo gavimo, pateiksime Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės jį gavę. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į skundų prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tačiau tokiu atveju per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateiktas vėlavimo priežastis. Kai Jūs prašymą pateiksite elektroninės formos priemonėmis, informacija Jums taip pat bus pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Jūs prašysite ją pateikti kitaip. Jei turėsime pagrįstų abejonių dėl skundą ar prašymą pateikusio fizinio asmens tapatybės, mes galėsime paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti Jūsų tapatybę.

16. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

16. 1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

17. Kaip su mumis susisiekti?

17.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:

a) siunčiant paštu – UAB InMedica, Juozo Balčikonio g. 3, LT – 08247 Vilnius;

b) siunčiant el. paštu – asmensduomenys@inmedica.lt  

Atnaujinimo data 2023-06-22